• Rankų dezinfekcinis skystis BOK-1 1l
Naujiena

Prekės kodas: 477903178021  

Turimas kiekis: Prekė sandėlyje

Rankų dezinfekcinis skystis BOK-1 1l

€4.99

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
1
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 1 iš 18
1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1.Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: Rankų dezinfekavimo skystis
Produkto klasė: Dezinfekantas pagal 1ją
PSO (pasaulinės sveikatos organizacijos) formulę.
1.2.Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai: Dezinfekantas pagal 1ją
PSO formulę iš denatūruoto etilo alkoholio. Priemonė
skirta rankų dezinfekavimui.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenaudoti ne pagal nurodytus naudojimo būdus ir paskirtį.
1.3.Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas:
UAB „Boker“
V.A. Graičiūno g. 20a, Vilnius, Lietuva
Tel. +370-610-25858
El. paštas: info@info@boker.lt
Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: info@boker.lt
1.4.Pagalbos telefono numeris:
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių g. 29, LT – 2043, Vilnius, tel. (8~5) 236 2052
arba +370 687 53378. Interneto svetainė http://www.apsinuodijau.lt
Bendras pagalbos tel. 112
2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008)
Pagal Reglamentą 1272/2008/EB. Deg. skysčiai 2 kat., H225
Smarkus akių dirg. 2 kat., H319
2.2. Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) 1272/2008)
Pavojaus
piktograma (os):
GHS02 GHS07
Signalinis žodis: Pavojinga
Pavojingumo
frazė (s):
H225 Labai degūs skystis ir garai
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
Atsargumo frazės:
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba
Prevencinės kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
2
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 2 iš 18
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
Reagavimo P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Laikymo P403 + P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
Šalinimo P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.
Pavojingos sudedamosios dalys, kurios turi būti pateikiamos etiketėje: netaikoma
Papildoma ženklinimo informacija:
EUH frazė (s):
netaikoma
Liestinės pavojaus žymės (TWD) – taikoma. Plačiajai visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuotė turi būti
paženklinta liestine pavojaus žyme.
Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai (CFR) netaikoma
2.3. Kiti pavojai: nežinoma
PBT ir vPvB: Netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal
REACH reglamento XIII priedą.
3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1. Medžiagos. Netaikoma.
3.2. Mišiniai. Produktas yra cheminis mišinys. Pagrindą sudaro denatūruoto etilo alkoholio mišinys
(pagamintas pagal PSO 5 formulę).
Sudėtinės dalys, kurios turi būti pateiktos:
Medžiagos pavadinimas /
REACH registracijos Nr.
CAS / EC
(Index) Nr.
Klasifikavimas pagal reglamentą EB
Nr.1272/2008 m. d. %
* Etanolis / 01211945761043xxxx
64175
/ 2005786
(603002005)
Deg. skysčiai 2, H225
Smarkus akių dirg. 2, H319
66,62 –
83,28
* Glicerolis ( 99 %) / 01211947198718xxxx
56815
/ 2002895
Neklasifikuojama 1,4
* 30 % vandenilio
peroksidas / 01211948584522xxxx
7722841
/ 2317650
(008003009)
Ūmus toks. (prarijus) 4, H302
Smarkus akių pažeid. 1, H318
Ūmus toks. (įkvėpus) 4, H332
(specifinės koncentracijos:
Oksid. skysčiai 1, H271 ≥ 70 %;
Oksid. skysčiai 2, H272 ≥ 50 <
70 %;
Odos ėsd. 1A, H314 ≥ 70 %;
Odos ėsd. 1B, H314 ≥ 50 <
70 %;
Odos dirg. 2, H315 ≥ 35 <
50 %;
Smarkus akių pažeid. 1, H318 ≥ 8 <
50 %;
Smarkus akių dirg. 2, H319 ≥ 5 <
8 %;)
0,4
* butanonas
etilmetilketonas / 01211945729043xxxx
78933
/ 2011590
(606002003)
Deg. skysčiai 2, H225
Smarkus akių dirg. 2, H319
STOT SE 3, H336 (centrinė nervų sistema)
0,479 –
0,599
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
3
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 3 iš 18
* 5metil3heptanonas
/
01211997713728xxxx
541855
/ 2087937
(606020001)
Deg. skysčiai 3, H226
Smarkus akių dirg. 2, H319
STOT SE 3, H335 (kvėpavimo traktas,
įkvėpus)
(Specifinės koncentracijos:
STOT SE 3 ≥ 10 %)
0,0094 –
0,0117
* medžiagos, kurioms nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje (OEL).
Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.6. skirsnyje.
4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmos pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija: Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga kreiptis į gydytoją ar į Apsinuodijimų
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52 arba +370 687 53378. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę,
negalima duoti gerti ar dėti ką nors į burną. Naudoti asmenines apsaugos priemones suteikiant pirmąją
pagalbą.
Patekus ant odos: Nuplauti vandeniu su muilu.
Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir gausiai praskalauti/praplauti vandeniu,
taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/praplauti vandeniu.
Skalauti/plauti ne mažiau kaip 15 minučių. Nedelsiant susisiekti su profesiniu medicinos specialistu / kreiptis
į akių gydytoją.
Prarijus: Praskalauti burną vandeniu, gerti vandens. Kreiptis į gydymo įstaigą.
Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Atlaisvinti kvėpavimui trukdančius drabužius. Pasijutus blogai ar
pasireiškus simptomams kreiptis medicininės pagalbos.
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir požymiai
Akys: paraudimas, ašarojimas, tankus mirkčiojimas, padidėjęs akių jautrumas šviesai.
Oda: Odos sausėjimas, skilinėjimas. Atsiradęs niežulys, išbėrimas, paraudimas. Odos sujautrėjimas,
sudirgimas.
Įkvėpus: Galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas. Galimas pykinimas, kvėpavimo takų sudirginimas,
bendras silpnumas.
Nurijus: Kartumas burnoje, šleikštulys, pykinimas.
4.3. Nurodymai skubiai medicinos pagalbai ir specialiam gydymui: Gydymas simptominis, simptomai
panašus į apsinuodijimą alkoholiu. Ilgalaikis poveikis, kvėpuojant garais, gali turėti narkotinį poveikį.
Apsinuodijimo simptomai gali pasireikšti neiškarto, todėl bendras medicininis stebėjimas rekomenduojamas
bent 24 valandas po nelaimingo atsitikimo.
5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gaisro gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: Sausi chemikalai, smėlis, dolomitas, anglies dioksidas, sausi milteliai,
purškiamas vanduo, vandens dulksna / migla. Didesnes liepsnas gesinkite alkoholiui atspariomis gesinimo
putomis.
Netinkamos priemonės: Stipri vandens srovė.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
4
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 4 iš 18
5.2. Medžiagos ar mišinio keliamas ypatingas pavojus: labai degus produktas. Gaisro metu išsiskiria
kenksmingos/dirginančios dujos/garai, kurios su oru gali sudaryt sprogius orogarų
mišinius. Garai gali
pasklisti iki užsidegimo šaltinio ir padidinti gaisro pavojų. Gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, užterštą
gesinimo tirpalą surinkti į talpyklas ir neleisti patekti į aplinką, buitinę kanalizaciją. Pagal galimybes
užsandarinti galimas nutekėjimo angas, uždaryti patekimo į gruntinius/paviršinius vandenis būdus, izoliuoti
gaisro gesinimo vietą, surinkti / izoliuoti gaisro gesinimo metu susidariusias atliekas, gesinimo tirpalus, kitus
gaisro gesinimo metu susidariusius produktus nes jie gali užteršti aplinką.
5.3. Nurodymai gaisrą gesinantiems asmenims:
Apsauginės priemonės: Įkaitusias talpas šaldyti purškiant vandeniu.
Apsauginė įranga: Dėvėti atitinkamus gaisrininkų rūbus ir naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines)
užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.
6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Neįkvėpti, nepraryti. Vengti kontakto su oda, akimis. Kuo
greičiau, saugiai evakuotis iš įvykio zonos, klausyti pagalbos teikėjų nurodymų. Atsiradus galimybei
nusiprausti, pasikeisti drabužius.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: Produktui pasklidus sustabdyti darbus, evakuoti avarijos likvidavime
nedalyvaujančius žmones. Sudaryti galimybę nusiplauti, užterštus drabužius surinkti, pagal galimybes sudėti
atskirai/izoliuoti. Pasirūpinti tinkamu / adekvačiu ištraukiamuoju vėdinimu. Saugotis, kad nepatektų į akis,
neįkvėpti, vengti produkto kontakto su oda. Dėvėti cheminiam poveikiui atsparius apsauginius drabužius,
hermetiškus akinius, pirštines (8 skirsnis). Užtikrinti, kad valymo darbus atliktų tik atitinkamai apmokytas
personalas.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Vengti koncentruoto produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius,
kanalizaciją, drenažo sistemas. Išsiliejus dideliems kiekiams, izoliuoti avarijos vietą, informuoti atitinkamas
institucijas, iškviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Sustabdyti pasklidimą, pasklidusį kiekį absorbuoti smėliu,
žvyru, universaliu rišikliu, kita nedegia, absorbuojančia medžiaga, sušluoti / susemti ir sudėti į tinkamą,
pažymėtą, sandariai užsidarančią tarą ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Vengti
garų / aerozolių susidarymo. Likučių pėdsakus nuplauti vandeniu. Nedidelius išsiliejusius kiekius galima
nuplauti vandeniu. Susidariusius valymo tirpalus surinkti mechaniniu/rankiniu arba techniniu/automatizuotu
(pvz.: atitinkamais siurbliais) būdu, naudojant nustatytas asmens apsaugos priemones. Pašalinti pagal teisės
aktų reikalavimus. Išsiliejus dideliems kiekiams įrengti užtvaras ar apsauginius pylimus, neleisti pasklidusiam
produktui patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius, kitas uždaras patalpas. Produktui
patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, pasklidus dideliais kiekiais ir/ar dideliam plote –
informuoti atitinkamas institucijas.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje;
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje; Informacija apie medžiagos utilizavimą
pateikiama 13 skirsnyje.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
5
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 5 iš 18
7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės
7.1.1. Specifinės rekomendacijos:
Informacija dėl saugaus naudojimo: Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų; utilizuoti pagal 6.3 ir 13
skirsnių nurodymus.
Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, saugoti
nuo karščio/šalčio poveikio, kibirkščių ir liepsnos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, UV spindulių,
fizinio poveikio. Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudoti sprogimui atsparią elektros /
ventiliacijos / apšvietimo įrangą. Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. Imtis veiksmų statinei iškrovai
išvengti.
Talpų negalima virinti, kaitinti, pjauti, gręžti, trankyti, mėtyti, šlifuoti, pažeisti, trinti ar kitaip veikti fiziškai.
Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose. Įrengti priešgaisrinę signalizaciją, pasirūpinti, kad būtų lengvai
pasiekiamos nedegios absorbcinės medžiagos.
Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencijos priemonės: Užtikrinti, kad nesusidarys didelės garų / aerozolių
koncentracijos ore. Pasirūpinti, kad būtų atitinkama ventiliacija.
Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, organiniai peroksidai, oksiduojančios
medžiagos, ėsdinančios, šarminės/rūgštinės medžiagos, alkoholiai, aminai.
Aplinkos apsaugos priemonės: Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo
sistemas, dirvožemį.
7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas
ir po darbo su produktu. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti.
Laikytis geros higienos praktikos.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai
uždarytą ir užrakintą atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, vertikalioje padėtyje, apsaugant nuo
kritimo, sausoje, vėsioje, neautorizuotam personalui neprieinamoje vietoje. Talpyklos turi būti tinkamai
pažymėtos, originalios, apsaugančios produktą nuo išorinio oro, vandens, saulės poveikio ir/ar mechaninių
priemaišų.
Plačiajai visuomenei tiekiama bet kokios talpos pakuotė privalo būti paženklinta liestinėmis pavojaus
žymėmis (TWD). Pakuotei netaikomi vaikų sunkiai atidaromu uždarymo įtaisų (CFR) reikalavimai.
Draudžiama virinti, kaitinti, pjauti, gręžti skyles pakuotėje tiek su produktu, tiek be jo. Saugoti nuo užšalimo,
fizinio poveikio, trinties, slėgio didelių pasikeitimų. Vengti tiesioginių saulės spindulių, karščio, užsidegimo
židinių, įkaitusių paviršių. Grindys turi būti įrengtos taip, kad atsitiktinio pasklidimo atveju produktas negalėtų
plačiai pasklisti. Sandėliuose turi būti įrengta atitinkama mechaninė / ištraukiamoji ventiliacija. Sandėliavimo
vietoje, panaudojimui turi būti paruošta įranga ir absorbcinės medžiagos skirtos izoliuoti/surinkti/išvalyti
pasklidusį produktą. Gesintuvai ir/ar kitos gaisro gesinimui skirtos priemonės turi būti lengvai ir greitai
pasiekiamos. Talpos turi būti sandarios, atsparios produkto poveikiui, tik originalios. Laikymo temperatūra +5
+
25 oC.
Nuorodos dėl netinkamo laikymo vienoje bendroje saugykloje: Vengtinas sąlytis su nesupakuotomis
cheminėmis medžiagomis. Nelaikyti kartu su: sprogstamomis medžiagomis; suspaustomis dujomis,
suskystintomis ir slėgyje ištirpintomis medžiagomis; lengvai užsiliepsnojančiais skysčiais ir kietomis
medžiagomis; organiniais peroksidais ir kitomis oksiduojančiomis medžiagomis; medžiagomis, kurios
sąveikaujant su vandeniu išskiria degias dujas; šarminėmis ir ėsdinančiomis medžiagomis.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
6
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 6 iš 18
Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Užtikrinti, kad nepasklistų net ir nedidelis kiekis produkto. Likučių
nepilti atgal į pakuotes, kad neužsiterštų produktas ir nesutrumpėtų galiojimo laikas. Nešalinti į sąvartynus
ir/ar į kanalizacijos vamzdžius. Tuščioje pakuotėje lieka produkto likučių, todėl ji gali būti pavojinga.
Neperdirbtos pakuotės nenaudoti pakartotinai.
7.3. Konkretus (ūs)
galutinio naudojimo būdas (ai):
Jokio kito panaudojimo išskyrus kaip nurodyta 1.2
skirsnyje, nėra.
8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
Naudojant asmenines apsaugines priemones (AAP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo
trukmė (poveikio trukmė) turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AAP. Be
to, laikoma, kad, naudojant tam tikras AAP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl
šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas (ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti
įtakos AAP naudojimui) ir turi būti užtikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AAP (atsižvelgiant į
tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).
Kai medžiagos koncentracija darbo vietoje yra nustatyta ir žinoma, AAP taikomos atsižvelgiant į nustatytą
cheminės medžiagos koncentraciją, pasireiškiančia darbo vietoje, atsižvelgiant į darbuotojo poveikio trukmę
ir veiklos sąlygas. Tuo atveju, kai medžiagų koncentracija darbo vietoje nėra žinoma, AAP turi būti
naudojamos pagal didžiausią rekomenduojamą apsaugos klasę.
Darbdavys turi užtikrinti, kad taikomos AAP yra tinkamos atliekant visus darbus numatytus pagal veiklos
sąlygas (valymo, techninės priežiūros, remonto, deaktyvavimo
ir kt.).
Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AAP išdavimą ir valdymą tinkamai jas
panaudojant darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AAP naudojimo politiką,
įskaitant darbuotojų mokymą.
8.1. Kontrolės parametrai
8.1.1. Profesinio poveikio vertės darbo aplinkoje (OEL): galutiniam produktui (mišiniui) nenustatomos.
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatytos profesinio poveikio ribinė vertės Europos Sąjungoje ir/ar šalyse
narėse:
Etanolis (64175)
8 val. – 1900 mg/m3 (Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija,
Vengrija, Lenkija, Rumunija); 1000 mg/m3 (Latvija, Švedija, Vokietija
AGS)
15 min. – 2000 mg/m3 (Austrija, Danija); 1000 mg/m3 (Vokietija AGS,
Airija, Ispanija, Švedija)
GESTIS
duomenų
bazė
Glicerolis (56815)
8 val. – 10 mg/m3 (Belgija, Prancūzija, Airija, Lenkija, Ispanija); 20
mg/m3 (Suomija); 200 mg/m3 (Vokietija AGS, įkvepiamoji frakcija)
15 min. – 400 mg/m3 (Vokietija AGS)
GESTIS
duomenų
bazė
vandenilio
peroksidas (7722841)
8 val. – 1,4 mg/m3 (Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Ispanija,
Švedija); 1,5 mg/m3 (Prancūzija, Airija); 0,71 mg/m3 (Vokietija DFG)
15 min. – 2,8 mg/m3 (Austrija, Danija, Airija); 4,2 mg/m3 (Suomija);
0,71 mg/m3 (Vokietija DFG)
GESTIS
duomenų
bazė
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
7
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 7 iš 18
butanonas
etilmetilketonas (78933)
8 val. – 600 mg/m3 (Europos Sąjunga);
15 min. – 900 mg/m3 (Europos Sąjunga)
GESTIS
duomenų bazė
5metil3heptanonas
(541855)
8 val. – 53 mg/m3 (Europos Sąjunga);
15 min. – 107 mg/m3 (Europos Sąjunga)
GESTIS
duomenų bazė
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatytos profesinio poveikio ribinė vertės Lietuvos Respublikoje:
Etanolis (64175)
IPRD 1000 mg/m3, TPRD 1900 mg/m3 LR HN 23:2011 (nuo 20200117)
Vandenilio peroksidas (7722841)
Butanonas (metiletilketonas)
(78933)
5metilheptanonas3
(etilamilketonas) (541855)
IPRD 1,4 mg/m3, TPRD 3 mg/m3,
Ūmus poveikis LR HN 23:2011 (nuo 20200117)
IPRD 600 mg/m3, TPRD 900 mg/m3 LR HN 23:2011 (nuo 20200117)
IPRD 53 mg/m3, TPRD 107 mg/m3 LR HN 23:2011 (nuo 20200117)
8.1.2. Rekomenduojamos stebėsenos ir monitoringo procedūros: Užtikrinti nuolatinį / reguliarų techninių
parametrų stebėjimą pagal įrenginių pateiktas / turimas technines specifikacijas / instrukcijas. Atliekant
stebėsenos procedūras / monitoringą vadovautis nustatytais Lietuvos Respublikos „Darbuotojų apsaugos nuo
cheminių veiksnių darbe nuostatais“, aktuali redakcija nuo 20200117
iki 20210130.
Kiti, galiojantys, standartai ES šalyse:
EN 689 Poveikis darbo vietoje – cheminių medžiagų poveikio įkvėpus matavimai.
EN 14042 Darbo vietos oras – cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūros.
EN 482 Darbo vietos oras – bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų reikalavimai.
8.1.3. Biologinės ribinės vertės: mišiniui nėra nustatytos biologinės ribinės vertės
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatyta biologinė ribinė vertė: nėra
8.1.4. Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) ir Prognozuojama nesukelianti efekto
koncentracija (PNEC): mišiniui nenustatomos.
Sudėtinės dalys, kurioms yra nustatyta DNEL ir/arba PNEC:
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):
Įkvėpus – 950 mg/m3 (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 343 mg/kg (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Įkvėpus – 114 mg/m3 (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Etanolis (64175)
Per odą – 206 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prarijus – 87 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC):
Vanduo (gėlas) 0,96 mg/L, tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 2,75 mg/L
Vanduo (jūrų) 0,79 mg/L
STP 580 mg/L, dirva 0,63 mg/kg
Glicerolis (56815)
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):
Įkvėpus – 56 mg/m3 (darbuotojas, lokalus – ilgalaikis poveikis)
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
8
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 8 iš 18
Per odą – slenkstinė vertė nenustatyta / nėra dozės atsako
informacijos
Įkvėpus – 33 mg/m3 (bendra populiacija, lokalus – ilgalaikis poveikis)
Per odą – slenkstinė vertė nenustatyta / nėra dozės atsako
informacijos
Prarijus – 229 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC):
Vanduo (gėlas) 0,885 mg/L, tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 8,85 mg/L
Vanduo (jūrų) 0,088 mg/L
STP 1000 mg/L, dirva 0,141 mg/kg
Vandenilio peroksidas
(7722841)
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):
Įkvėpus – 1,4 mg/m3 (darbuotojas, lokalus – ilgalaikis poveikis)
Įkvėpus – 3 mg/m3 (darbuotojas, lokalus – trumpalaikis poveikis)
Per odą – slenkstinė vertė nenustatyta
Įkvėpus – 0,21 mg/m3 (bendra populiacija, lokalus – ilgalaikis poveikis)
Įkvėpus – 1,93 mg/m3 (bendra populiacija, lokalus – trumpalaikis poveikis)
Per odą – slenkstinė vertė nenustatyta
Prarijus – slenkstinė vertėnenustatyta
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC):
Vanduo (gėlas) 0,013 mg/L, tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 0,014 mg/L
Vanduo (jūrų) 0,013 mg/L
STP 4,66 mg/L, dirva 0,002 mg/kg
butanonas
etilmetilketonas (78933)
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):
Įkvėpus – 600 mg/m3 (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 1161 mg/kg (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Įkvėpus – 106 mg/m3 (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 412 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prarijus – 31 mg/kg (bendra populiacija, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC):
Vanduo (gėlas) 55,8 mg/L, tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 55,8 mg/L
Vanduo (jūrų) 55,8 mg/L
STP 709 mg/L, dirva 22,5 mg/kg
5metilheptanonas3
(etilamilketonas) (541855)
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL):
Įkvėpus – 10,759 mg/m3 (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Per odą – 3 mg/kg (darbuotojas, sisteminis – ilgalaikis poveikis)
Prognozuojama nesukelianti efekto koncentracija (PNEC):
Vanduo (gėlas) 0,04 mg/L, tarpiniai išleidimai (gėlas vanduo) 0,4 mg/L
Vanduo (jūrų) 0,004 mg/L
STP 25 mg/L, dirva 0,17 mg/kg
8.1.5. Kokybinis rizikos vertinimas ir rizikos valdymas darbo aplinkoje: Kai produkto sudėtyje yra
sudedamųjų dalių, kurioms yra nustatytos ribinės vertės darbo aplinkoje, atliekant kokybinį rizikos vertinimą
ir rizikos valdymą darbo aplinkoje gali būti reikalaujama individualiai stebėti darbo aplinką ir/ar biologinius
veiksnius, siekiant įvertinti rizikos valdymo priemonių pakankamumą ir/ar veiklos sąlygas bei įvairius
kontroliuojamus parametrus.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
9
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 9 iš 18
8.2. Poveikio kontrolė
8.2.1. Informacija apie techninės įrangos pritaikymą: Darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per
pamainą, 5 pamainos per savaitę). Užtikrinti reguliarią darbo aplinkos oro kokybės kontrolę, atlikti nuolatinius
parametrų stebėjimus pagal techninius ventiliacijos reikalavimus. Užtikrinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga
akims/rankom plauti, rekomenduojami apsauginiai dušai. Rūpintis gera pramonine higiena.
8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės: Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, kad produktas
nepatektų ant odos, į burną ar akis, . dėvėti asmenines apsaugos priemones. Prieš pertraukas ir po darbo
nusiprausti naudojant atitinkamas priemones (muilas, kt.). Baigus darbą nusirengti užterštus/nešvarius
drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius, kitus užterštus daiktus ir juos išvalyti/išplauti atitinkamomis
plovimo/ skalbimo priemonėmis (milteliai ar kt.) prieš juos naudojanti kitą kartą. Naudoti sertifikuotą
apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus ir standartus, arba jos atitikmenis, kai rizikos negalima išvengti
arba pakankamai ją apriboti techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei darbo
organizavimo procedūromis.
Akių/veido apsauginės priemonės
Dirbant su produktu rekomenduojama naudoti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį
(EN 166).
Rankų ir odos apsauginės priemonės
Dirbant su produktu rekomenduojama dėvėti nepralaidžias, atsparias dilimui, šarmams / rūgštims
apsaugines pirštines (EN 374). Tinkama medžiaga, kaip apsauga nuo trumpalaikio poveikio nitrilinė guma,
butilo kaučiukas. Pirštinių storis turėtų būti ne mažiau nei 0,1 mm, prasiskverbimo laikas >240 min.
Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkamos neopreninės, plivinilchloridinės, butilo arba natūralios gumos
pirštinės – medžiagos storis 0,3 – 0,4 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min.
Kitos odos apsauginės priemonės
Specialus reikalavimai netaikomi. Rekomenduojama dėvėti visa visą kūną, dengiančius drabužius,
kurie būtų atsparūs produkto poveikiui (EN 14605). Rekomenduojama pasirūpinti, kad drabužiai būtų
antistatiniai apsauginiai, nesielektrinantis rūbai. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į batus. Kūno apsaugos
priemones pasirinkti atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės
Įprastomis naudojimo / tvarkymo sąlygomis netaikoma. Tačiau esant nepakankamam vėdinimui ir
ilgalaikiam / pastoviam poveikiui gali reikėti naudoti individualias kvėpavimo apsaugos priemones su filtru,
apsaugančiu nuo organinių dujų, garų ar aerozolių (EN 143, 14387), arba filtruojamąsias puskaukes su
vožtuvais apsaugai nuo dujų (EN 149). Pasirenkant respiratorių būtina atsižvelgti į žinomą arba numanomą
ekspozicijos lygį, produkto keliamus pavojus ir saugaus darbo, su pasirinktu respiratorium,ribas.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
10
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 10 iš 18
Apsauga nuo terminių pavojų: atsargumo priemonės dirbant su labai degiais cheminiais
mišiniais/medžiagomis.
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų
atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisija iki
priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus, inžinierinius patobulinimus, valytuvus ar modifikuoti darbo
proceso eigą/įrangą.
Oras: produkto poveikio aplinkos orui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis esama bendrąja dulkių
dalelių emisijos skaičiavimo metodika ir nustatytais teisės aktais.
Vanduo: produkto poveikio aplinkos vandeniui kontrolė turi būti atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo
tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo metodais/kriterijais.
Dirvožemis ir sausumos aplinka: produkto poveikio dirvožemiui ir sausumos aplinkai kontrolė turi būti
atliekama vadovaujantis nuotėkų išleidimo tvarka ir nustatytais patekimo į aplinką skaičiavimo
metodais/kriterijais.
9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖSSAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Pateikta informacija pagal mišinio pagrindą sudarančio denatūruoto etilo alkoholio mišinio (pagaminto pagal
PSO 5 formulę) fizines – chemines savybes.
Išvaizda Skaidrus skystis
Kvapas: Alkoholio
Kvapo atsiradimo slenkstis Netaikoma / nėra duomenų
pH vertė Netaikoma
Lydymosi/užšalimo temperatūra 114
oC
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros
intervalas 78–81 oC (esant 101,3 kPa slėgiui)
Pliūpsnio temperatūra 12 14
oC (uždaro tiglio metodas)
Garavimo greitis Netaikoma / nėra duomenų
Degumas Labai degus
Degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės
 Apatinė 2,5 – 3,3 oC
 Viršutinė 15 – 19 oC
Garų slėgis 78,7–79,1 hPa (prie 25°C)
Garų tankis (oras = 1) 1,6
Santykinis tankis: Nėra duomenų
Tirpumas vandenyje Tirpus
Pasiskirstymo koeficientas: noktanolis/
vanduo (–0,30) (–
0,35)
Savaiminio užsidegimo temperatūra >360 oC
Skilimo temperatūra Nėra duomenų
Klampa 1,17 – 1,22 mPa/s
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės; Garai su oru gali sudaryti sprogų mišinį
Oksidacinės savybės Veikiant stipriems oksidatoriams oksiduojasi.
9.2. Kita informacija: nėra
10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
11
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 11 iš 18
10.1. Reaktingumas: Stabilus rekomenduojamomis įprasto naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus esant rekomenduojamomis įprasto naudojimo ir saugojimosąlygomis.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis įprasto naudojimo ir saugojimo sąlygomis,
pavojingų reakcijų nesusidaro.
10.4. Vengtinos sąlygos: užteršimas / reakcija su degiomis medžiagomis, šarmais, stipriomis rūgštimis,
oksidatoriais, aminais. Aukšta/žema temperatūra, karščio/šalčio šaltiniai, atvira ugnis, įkaite/karšti paviršiai,
užšalimas.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: sprogstamos, oksiduojančios, degios, ėsdinančios, šarminės/rūgštinės
medžiagos, etoksiluoti alkoholiai, aminai.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: Degimo metu išsiskiriantis degimo produktai (anglies oksidai, azoto
oksidai, sieros oksidai, fosforo oksidai).
11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Produktas atitinka tam tikrus klasifikavimo kriterijus dėl atitinkamų pavojų žmonių sveikatai. Atitinkamos
sudedamosios dalys pasiekia / viršija nustatytas ribines vertes / koncentracijas.
Ūmus toksiškumas: produktas, remiantis CLP reglamente nustatytais kriterijais (I priedas, 3.1 skyrius)
neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas / kenksmingas prarijus, įkvėpus ir/ar per odą. Remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Apskaičiuotas mišinio ATEmiš (prarijus) = >10000 mg/kg
ATEmiš (per odą) – netaikoma
Apskaičiuotas mišinio ATEmiš (įkvėpus) = >100 mg/kg
Susijusios sudėtinės dalys:
vandenilio peroksidas (7722841)
LD50 (prarijus) >300 <
2000 mg/kg (nustatytas ATE 500)
LC50 (įkvėpus) >10 <
20 mg/L (nustatytas ATE11)
Odos ėsdinimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.2. skyrius),
neklasifikuojamas kaip ėsdinantis / dirginantis odą. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys:
vandenilio peroksidas (7722841)
Ėsdina odą (OECD 431 in vitro odos ėsdinimo bandymas).
Nustatytos spec. koncentracijos: Odos ėsd. 1A, H314 ≥ 70 %; Odos
ėsd. 1B, H314 ≥ 50 <
70 %; Odos dirg. 2, H315 ≥ 35 <
50 %;
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.3.
skyrius), klasifikuojamas kaip sukeliantis smarkų akių dirginimą. Remiantis turimais duomenimis atitinka
klasifikavimo kriterijus.
Susijusios sudėtinės dalys:
Etanolis (64175)
Sukelia smarkų akių dirginimą (OECD 492 in vitro bandymo metodas). Nustatytos
spec. koncentracijos: Smarkus akių dirg. >50 %
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
12
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 12 iš 18
vandenilio peroksidas (7722841)
Ėsdina odą (OECD 431 in vitro odosėsdinimo bandymas).
Nustatytos spec. koncentracijos: Smarkus akių pažeid. 1,H318
≥ 8 <
50 %; Smarkus akių dirg. 2, H319 ≥ 5 <
8 %;
butanonas
etilmetilketonas (78933)
5metil3heptanonas
(541855)
Sukelia smarkų akių dirginimą (OECD 492 in vitro bandymo metodas).
Sukelia smarkų akių dirginimą (OECD 492 in vitro bandymo metodas).
Kvėpavimo takų jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius),
neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
Odos jautrinimas: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.4. skyrius),
neklasifikuojamas kaip jautrinantis odą. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
Mutageninis poveikis: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.5. skyrius),
neklasifikuojamas kaip mutagenas. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.6. skyrius),
neklasifikuojamas kaip kancerogenas. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksiškumas reprodukcijai (vaisingumas/vystymasis): mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo
nustatytais kriterijais (3.7. skyrius), neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai. Remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
STOT SE: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.8. skyrius), neklasifikuojamas
kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis). Remiantis turimais duomenimis
neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys:
butanonas
etilmetilketonas (78933)
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą (suderintas klasifikavimas,
įrodymų visumos metodas, WoE)
5metil3heptanonas
(541855)
Gali sudirginti kvėpavimo takus (suderintas klasifikavimas, įrodymų visumos
metodas, WoE). Nustatytos spec. koncentracijos: STOT SE, 3 ≥ 10 %.
STOT RE: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.9. skyrius), neklasifikuojamas
kaip specifiškai toksiškas konkrečiam organui (kartotinis poveikis). Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
Aspiracijos pavojus: mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (3.10. skyrius),
neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų. Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
13
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 13 iš 18
Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai ir uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl
trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga: trumpalaikis, nežymus toksinis poveikis su oda gali sukelti
nežymų odos dirginimą, perštėjimą, atsirasti paraudimų, išbėrimų. Ilgalaikis poveikis su atvira oda gali sukelti
odos džiūvimą arba skilinėjimą. Poveikis akims pasižymi dirginimu, galimas ragenos / tinklainės pažeidimas,
ašarojimas, traiškanojimas, dirginimas. Galimas kataraktos uždegimas. Prarijus arba įkvėpus nežymus ūmus
apsinuodijimas gali pasireikšti kvėpavimo pagreitėjimu, pykinimu, vėmimu, galvos skausmu ir galvos
svaigimu, padidėjusiu kraujo spaudimu. Po didelių dozių poveikio prarijus ar įkvėpus galimas apsinuodijimas,
sąmonės praradimas, traukuliai, nekoordinuoti judesiai, spazmai, konvulsijos.
12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Ūmus/lėtinis ekotoksiškumas
aplinkai
Ūmus ekotoksiškumas:
mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius),
neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas vandens aplinkai. Remiantis turimais duomenimis neatitinka
klasifikavimo kriterijų.
Lėtinis ekotoksiškumas:
mišinys, remiantis CLP reglamento I priedo nustatytais kriterijais (4.1. skyrius),
neklasifikuojamas kaip toksiškas / kenksmingas vandens aplinkai ilguoju periodu. Remiantis turimais
duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Susijusios sudėtinės dalys: nėra
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Galutinio produkto (mišinio) degradacijos laipsnis nenustatomas. Pagal
turimus duomenis mišinio sudedamosios dalys yra priskiriamos sparčiai suyrančiom. Sudėtinių dalių suirimo
laipsnis >70 % per 28 dienas. Dezinfektanto sudėtyje esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinio skilimo
laipsnis atitinka Ploviklių Reglamento Nr. 648/2004/EB reikalavimus.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Galutinio produkto (mišinio) bioakumuliacijos potencialas
nenustatomas. Mišinio sudedamosios dalys neturi bioakumuliacijos potencialo. Sudėtinių dalių logKow /
logPow <4 ir / arba BCF <500.
12.4. Judumas dirvožemyje: Galutinio produkto (mišinio) judumas dirvožemyje nenustatytas. Sudėtinių dalių
adsorbcijos koficientai nenustatyti.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT: netaikoma; vPvB: netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio
sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: dideli kiekiai gali išbalansuoti vandens ekosistemų natūralų balansą,
ekosistemos natūralų ciklą. Gali turėti poveikį augalams, planktonui ir kitai gyvajaigamtai.
13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Rekomendacijos: draudžiama produkto atliekas pilti į vietinę ir / ar lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens
telkinius, gamtinę aplinką. Negalima šalinti su buitinėm atliekom, išpilti į nuotėkas. Atliekos turi būti
tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų tvarkymo įstatymu.
Priskirtos atliekų pavojingosios savybės: HP 4 (dirginančios)
Atliekų tvarkymo kodas:
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
14
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 14 iš 18
Atsižvelgiant į naudojimo būdą ir susidariusias atliekas galutinį atliekų tvarkymo kodą priskiria galutinis
naudotojas/tvarkytojas atsižvelgdamas į nustatytą atliekų toksiškumą ir fizines – chemines savybes remiantis
atitinkamais atliekų identifikavimo metodais kaip apibrėžta ES ir nacionaliniuose teisės aktuose.
Užteršta pakuotė: 15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis
užterštos (VP). Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų
nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Tuščios talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos,
perdirbtos grąžinamuoju būdų, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi
atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio,
nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių,
statinės elektros bei kitų degimo šaltinių.
14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Produktui taikomi pavojingų krovinių vežimo (IMDG, IATA, ADR/RID) reikalavimai ir klasifikacija.
ADR – sausumos keliai
RID – geležinkelių keliai
ADNR – Vandens keliai
IMDG – Jūrų keliai IATA – oro keliai
14.1. JT numeris 1170 1170 1170
14.2. Teisingas krovinio
pavadinimas ETANOLIO TIRPALAS
(etilo alkoholio tirpalas)
ETANOLIO TIRPALAS
(etilo alkoholio tirpalas)
ETANOLIO TIRPALAS
(etilo alkoholio tirpalas)
14.3. Gabenimo 3 3 3
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą Netaikoma
15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
Reglamentas Nr. 1907/2006/EB (REACH):
 SVHC (Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas): Netaikoma
 REACH XIV Priedas (autorizuotinų medžiagų sąrašas): Netaikoma
 REACH XVII Priedas (apribotų medžiagų sąrašas): Netaikoma
Reglamentas Nr. 649/2012/EB (PIC): Netaikoma
Reglamentas Nr. 850/2004/EB (POT): Netaikoma
Reglamentas Nr. 1005/2009/EB (OSAM): Netaikoma
Reglamentai Nr. 1107/2009/EB (Augalų apsaugos produktai): Netaikoma
Direktyva Nr. 2004/37/EB (kancerogenai/mutagenai): Netaikoma
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Susiję / taikomi ES / tarptautiniai teisės aktai:
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP);
14.4.
pavojingumo klasė
Klasifikacinis kodas F1 F1 F1
14.5. Pakavimo grupė II II II
14.5. Pavojaus ženklai 3 3 3
14.6. Pavojai aplinkai NE NE NE
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
15
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 15 iš 18
2015 m. gegužės 28 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 (SDL reikalavimai);
2008 m. gegužės 30 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 440/2008 (Bandymų metodai);
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425 (asmeninės apsaugos
priemonės);
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (ploviklių reglamentas);
2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 (Biocidai)
2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB (atliekos);
2012 m. liepos 4 d. Direktyva 2012/18/ES (didelių avarijų likvidavimas (SEVESO);
1998 m. balandžio 7 d. Direktyva 98/24/EB (darbuotojų saugos ir sveikatos apsauga nuo cheminių veiksnių)
1989 m. birželio 12 d. Direktyva 89/391/EEB (DSS)
1994 m. birželio 22 d. Direktyva 94/33/EEB (dirbančio jaunimo apsauga);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vandens keliais (IMDG);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo oro keliais (IATA);2000 m. gegužės 3 d. Europos
Komisijos sprendimas 2000/532/EB (pavojingų atliekų sąrašas (LoW));
Susiję nacionaliniai (Lietuvos Respublikos) teisės aktai:
2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 97/406 dėl „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai
bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai“ (aktuali redakcija nuo
20200117).
2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V824/
A1389
dėl Lietuvos Higienos normos HN 23:2011 „Cheminių
medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (aktuali
redakcija 20200117).
1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 dėl „Atliekų tvarkymo taisyklės“ (aktuali redakcija nuo 20181206).
2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1462
dėl „Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje
gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje
naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai
teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas“ (aktuali redakcija nuo 20151101).
2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1360
dėl „Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašas“
(aktuali redakcija nuo 20160128).
Pastaba: derėtų atitinkamai atsižvelgti į visus vėlesnius teisės aktų atnaujinimus, pakeitimus ir / ar
papildymus. Teisės aktų sąrašas nėra baigtinis.
15.2. Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas
neatliktas (mišiniams netaikoma).
16 skirsnis. KITA INFORMACIJA
16.1. Nuorodos į pakeitimus: Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006 EB II priedo ir
reglamento Nr. 2015/830 reikalavimus. Pirmas leidimas. Data: 20200310.
16.2. Naudoti mišinio klasifikavimo metodai: mišinio klasifikacija paremta žinomomis / nustatytomis
cheminėmis – fizinėmis mišinio savybėmis, turima sudėtinių dalių (eko) toksikologine informacija ir remiantis
sudedamųjų dalių klasifikacija bei jų koncentracija, atsižvelgiant į nustatytas specifines koncentracijas ir / ar
nustatytas / apskaičiuotas ūmaus taškinio įverčio vertes vadovaujantis CLP reglamento Nr. 1272/2008
reikalavimais.
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
16
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 16 iš 18
Fiziniai pavojai Pagal nustatytus / patvirtintus bandymų metodus (pagal
pagrindinę sudėtinę dalį denatūruoto etilo alkoholio mišinį).
Pavojai sveikatai Sudėtinių dalių ir koncentracijų metodas (apskaičiavimo būdas)
atsižvelgiant į nustatytas specifines koncentracijas ir turimas /
Pavojai aplinkai žinomas vertes.
16.3. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos: Dezinfektantas pagal 1ją
PSO
formulę iš denatūruoto etilo alkoholio. Priemonė skirta rankų dezinfekavimui.
16.4. Santrumpos ir akronimai
ATE Ūmaus toksiškumo įvertis
ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais
AP Apsauginės priemonės
(AP) Absoliučiai pavojingas
CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra
EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EWC Europos atliekų katalogas
ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija
H&S Sauga ir sveikata
IARC Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis
LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas
MS Valstybės narės
NTP Nacionalinė toksiškumo programa
N/E Neįtraukta
OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje
OSHA Saugos ir sveikatos darbe agentūra
PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
PROC Proceso kategorija
PC Cheminio produkto kategorija
RE Pakartotinis poveikis
REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RVK Europos cheminių mdžiagų agentūros rizikos vertinimo komitetas
SCOEL Cheminių veiksnių poveikio darbe mokslo komitetas
SDL Saugos duomenų lapas
SE Vienkartinis poveikis
STP Nuotekų valymo įrenginiai
SU Naudojimo sektorius
STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
17
Pagal (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reglamento II priedo ir
reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus
Pildymo data: 20200320
Paskutinio atnaujinimo data:20200320
Versija: 1
Mišinys: Rankų dezinfekantas Puslapis 17 iš 18
SVHC Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas
TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
VLE–MP Poveikio ribinė vertė vidutinė
vertė mg/m3 oro
vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
(VP) veidrodinis pavojingas
16.5. Naudoti šaltiniai: Gamintojo pateikta informacija, sudėtinių dalių saugos duomenų lapai, Europos
cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (OSHA), Europos maisto
saug